Startpagina > Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering

Botbreuk

Wanneer u, om welke reden dan ook, niet deelneemt (of kunt deelnemen) aan een opleiding, cursus of workshop waarvoor u zich heeft ingeschreven ontvangt u de door u betaalde gelden niet terug. Het is meestal ook niet mogelijk om, zonder extra kosten, een gemiste opleiding, cursus of workshop op een later tijdstip in te halen.

Het bovenstaande lijkt misschien erg strikt. U moet daarbij echter niet vergeten dat aan uw inschrijving voor ons ook kosten verbonden zijn. Bovendien kan de beslissing om een opleiding, cursus of workshop doorgang te laten vinden mede gebaseerd zijn op uw deelname.

Verzekering

Om uzelf voor onvoorziene omstandigheden toch zekerheid te kunnen bieden heeft u de mogelijkheid om ten tijde van uw inschrijving een annuleringsverzekering af te sluiten. U verzekert zich daarmee voor het annuleren van de opleiding, cursus of workshop bij overmachtsituaties. Hieronder vallen bij voorbaat niet: vakantie, werkverplichting, jubileum, huwelijk of een verjaardag.

Lees voor de exacte voorwaarden de onderstaande informatie goed door:

Voorwaarden annuleringsverzekering IVS Opleidingen

 1. Algemeen
  1. In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. IVS Opleidingen: de onderneming;
   2. cursus: de door IVS Opleidingen aangeboden opleiding, cursus en/of workshop waarvoor door de consument bij IVS Opleidingen een annuleringsverzekering is afgenomen;
   3. ivsopleidingen.nl: de website en de handelsnaam van IVS Opleidingen waarmee de onderneming cursussen aan consumenten aanbiedt en levert;
   4. consument: de consument/afnemer van de onder b. bedoelde cursus;
   5. onderwijsbijdrage: de kostprijs van onder b. bedoelde cursus exclusief materialen, examenkosten en/of andere toeslagen;
   6. dekkingsperiode: het tijdsbestek waarin de verzekering van kracht is.
  2. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op (deelname aan) de door IVS Opleidingen aangeboden annuleringsverzekering.
  3. Op een door IVS Opleidingen aangeboden cursus zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden.
 2. Kosten
  1. De kosten van de annuleringsverzekering bedragen 5% van de onderwijsbijdrage van de onder 1.1.b. bedoelde cursus.
 3. Dekkingsperiode
  1. De verzekering vangt aan na ontvangst door IVS Opleidingen van de onder 2.1. bedoelde kosten en is geldig tot 1 week voor aanvang van de onder 1.1.b. bedoelde cursus.
 4. Dekking
  1. De verzekering is alleen van toepassing op de onder 1.1.b. bedoelde cursus en beperkt zich tot de administratie- en annuleringskosten zoals deze in de Algemene Voowaarden uiteengezet zijn.
  2. De verzekering is alleen van toepassing op de onderstaande overmachtsituaties:
   1. overlijden, ziekte of ongevalletsel van de consument, welke van dien aard is, dat gezien de lichamelijke en/of psychische toestand de consument op medische indicatie niet aan de cursus kan deelnemen;
   2. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de eerste of tweede graad of huisgenoten van de consument;
   3. materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van de consument, zijn/haar (huur)woning of het bedrijf waar hij/zij werkt, waardoor zijn/haar aanwezigheid dringend nodig is;
   4. het door de consument onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus;
   5. een medisch noodzakelijke ingreep die de consument, zijn/haar partner of een bij hem/haar inwonend kind onverwacht kan ondergaan;
   6. werkloosheid van de consument na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag;
   7. na werkloosheid van de consument, waarvoor een uitkering werd genoten, aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn/haar aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van de cursus nodig maakt;
   8. definitieve ontwrichting van het huwelijk van de consument, waarvoor aantoonbaar binnen de dekkingsperiode een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
 5. Uitsluitingen
  1. Geen uitkering wordt verleend:
   1. voor een claim die (in)direct verband houdt met zelfdoding van de consument of poging daartoe;
   2. bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of poging daartoe;
   3. als de aanvraag berust op onwaarheden.
 6. Bewijslast
  1. Voor de onder 4.2. bedoelde overmachtsituaties dienen de originele bewijsstukken op verzoek aan IVS Opleidingen te kunnen worden overlegd.
  2. Bij twijfelgevallen is de beslissing van IVS Opleidingen bindend, tenzij de wet anders voorschrijft.

De kosten van de annuleringsverzekering bedragen 5% van de onderwijsbijdrage.

 

Algemeen

Startpagina

Annuleringsverzekering

Docenten

Formulieren en Bestanden

Lokaalverhuur

Maak kennis met IVS

Nieuwsbrieven

Privacyverklaring

Vacaturebank

Veelgestelde Vragen

Contact

Adresgegevens

Contactformulier

Parkeren

Studenten

Aanmelden

Blackboard

Doorstudeerpremie

Inloggen

Opleidingen

Overzicht

Manuele Lymfetherapie

Medisch Pedicure

Massage

Massagetherapie

Pedicure

Sportmassage

Sporttherapie

Vitaliteitscoach

Wellnessmassage

Inschrijfformulier

Na- en Bijscholing

Overzicht

Cursussen

E-learning

Workshops

Inschrijfformulier

Passe-partout

Activiteiten

Activiteitenoverzicht

BMS-oefensessies

Modellen

Veilingen

Veilingoverzicht

Veilingvoorwaarden

Account

Aanmelden

Inloggen

Onze website gebruikt cookies

Door middel van cookies kunnen we onder meer uw instellingen/voorkeuren onthouden en u een gepersonaliseerde ervaring aanbieden. Daarnaast zijn cookies essentieel voor de functionaliteit van bepaalde onderdelen van de website.