Aanvullende voorwaarden IVS Opleidingen

 1. Algemeen
  1. In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. ivsopleidingen.nl: de website en de handelsnaam van IVS Opleidingen waarmee de onderneming aan consumenten producten en diensten door middel van een digitale veiling aanbiedt en levert;
   2. consument: de consument/afnemer van het/de onder a. bedoelde product of dienst danwel de (hoogste) bieder op een door IVS Opleidingen digitaal geveild(e) product of -dienst;
   3. bieder: een (hoogste) bieder op een veiling wordt hieronder naast consument bieder genoemd;
   4. aanbieder: IVS Opleidingen.
  2. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op (deelname aan) alle door IVS Opleidingen via ivsopleidingen.nl aangeboden digitale veilingen.
  3. Op alle door IVS Opleidingen via een digitale veiling aangeboden opleidingen, cursussen en/of workshops zijn tevens van toepassing artikel 1, 2, 6, 7, 8, 9 en 10 van de annuleringsvoorwaarden.
 2. Gebruiksvoorwaarden voor veilingdiensten
  1. De bieder verbindt zich ertoe bij de registratie voor de veilingdiensten van IVS Opleidingen zijn/haar correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. IVS Opleidingen is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.
  2. Iedere bieder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere bieder dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Tenzij het tegendeel door bieder wordt bewezen, gaat IVS Opleidingen er van uit dat ten aanzien van de ingevoerde gegevens sprake is van authenticiteit.
 3. Privacybeleid
  1. Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door IVS Opleidingen aan derden verstrekt zonder toestemming van de consument/bieder, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Bieden
  1. Ieder hoogste bod leidt tot een definitieve (koop)overeenkomst tussen de bieder en IVS Opleidingen.
  2. De bieders mogen de prijs van een veiling niet (laten) manipuleren noch pogingen daartoe doen. Het gebruik van biedrobots en het automatisch uitbrengen van biedingen is niet toegestaan.
  3. Medewerkers van IVS Opleidingen zijn niet gerechtigd om biedingen te (laten) plaatsen op de digitale veilingen van IVS Opleidingen.
 5. Annulering, ontbinding en wijziging
  1. Ieder bod op een veiling is te allen tijde onherroepelijk. Indien de bieder het hoogste bod heeft uitgebracht en het bod door IVS Opleidingen wordt aanvaard, kan de in dat kader totstandgekomen overeenkomst (transactie) niet worden geannuleerd.
  2. Het herroepingsrecht dat de bieder de mogelijkheid biedt om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst is niet van toepassing op producten/diensten gekocht via een digitale veiling als de onderhavige.
 6. Betaling
  1. Er geldt een fatale betalingstermijn van zeven (7) dagen. Wanneer er niet binnen zeven (7) dagen is betaald via een bank- of giro-overschrijving machtigt de hoogste bieder IVS Opleidingen automatisch om het bedrag van zijn/haar bank- of girorekening te incasseren. IVS Opleidingen zal daartoe maximaal twee pogingen doen, hierna wordt artikel 6 van de annuleringsvoorwaarden van kracht.
  2. De hoogste bieder bij een veiling is van rechtswege in verzuim indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan wel niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een stornering. In dat geval zal IVS Opleidingen vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen.
  3. Blijft de hoogste bieder, na minstens 1x telefonisch/schriftelijk (waaronder ook communicatie per e-mail wordt begrepen) door IVS Opleidingen te zijn aangemaand, in verzuim, dan zal IVS Opleidingen over het verschuldigde bedrag tevens administratie en invorderingskosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in rekening gaan brengen.
 7. Schending van de spelregels bij een veiling of een andere transactie via de website
  1. IVS Opleidingen behoudt zich het recht voor consumenten/bieders onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar veilingprocessen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en/of te beëindigen indien een consument/bieder:
   1. zich niet houdt aan de door IVS Opleidingen gestelde regels/veilingvoorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken;
   2. het onmogelijk maakt de gegevens die aan IVS Opleidingen geleverd zijn te controleren;
   3. meerdere keren in verzuim is geweest ten aanzien van betalingen aan IVS Opleidingen;
   4. onrechtmatig het imago van IVS Opleidingen schendt;
   5. een aanstootgevende, in strijd met de wet zijnde, misleidende, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam gebruikt of een naam die het biedproces kan beïnvloeden;
   6. onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd;
   7. medewerkers van IVS Opleidingen heeft bedreigd en/of beledigd.
 8. Intellectueel eigendom
  1. Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en gerelateerde rechten van IVS Opleidingen en/of haar licentiegevers.